Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis predstavlja Vaš “lični identifikacioni dokument u elektronskom svetu”.
Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis  Vam omogućava:

  • pristup bezbednim web sajtovima (ssl/tls autentikacija),
  • elektronsko potpisivanje dokumenata i elektronske pošte,
  • verifikaciju elektronskog potpisa.

Sertifikat može biti izdat sa ili bez upisanog JMBG korisnika. Samo sertifikat za elektronski potpis koji u sebi sadrži JMBG korisnika može se koristiti za rad sa državnim organima.

Postupak izdavanja sertifikata za elektronski potpis zavisi od toga da li je podnosilac zahteva za izdavanje pravno ili fizičko lice, odnosno, da li se korisnik sertifikata identifikuje kao fizičko lice pripadnik entiteta pravnog lica ili samostalno fizičko lice.

Dolazak je potrebno najaviti slanjem mail-a na info_qca@e-smartsys.com i sačekati potvrdu termina.

U nastavku možete pročitati više o postupcima podnošenja zahteva i izdavanja sertifikata, aktivacije, deblokade, promene PIN-a, ali i o drugim informacijama od značaja poput: cene sertifikata i načina plaćanja, dokumentacije, zavisno od toga da li ste u postupku izdavanja ili imate sertifikat za elektronski potpis sertifikacionog tela ESS QCA.

Podnosilac zahteva – pravno lice:
Ukoliko je pravno lice, pretplatnik, zainteresovan za uslugu izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis i saglasan sa uslovima izdavanja i korišćenja kvalifikovanog sertifikata definisanim u dokumentima Politika izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis (CP) i Praktičnim pravilima izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis (CPS), pokreće proces registracije. Proces registaracije započinje tako što pravno lice dostavlja registracionom telu ESS QCA sledeću dokumentaciju:

  • dva, od strane zastupnika, popunjena i potpisana primerka pretplatničkog ugovora o pružanju usluga od poverenja ESS QCA (E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD, sertifikaciono telo)
  • fotokopiju OP obrasca.

Nakon verifikacije ispravnosti navedene registracione dokumentacije i overe ugovora od strane ESS QCA, neophodno je da pretplatnik dostavi i ispravno popunjenu saglasnost za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis sa spiskom fizičkih lica kojima je potrebno izdati kvalifikovane sertifikate.
Na osnovu dostavljene saglasnosti formira se predračun i dostavlja pravnom licu, pretplatniku, putem e-mail adrese navedene u ugovoru, na overu i plaćanje.
Nakon evidencije uplate pretplatnika, upućuje se poziv licima navedenim u saglasnosti za dolazak na identifikaciju.

Prilikom identifikacije, neophodno je da fizička lica za koje su podneseni zahtevi, donesu na uvid sledeća dokumenta:

  • identifikacioni dokument naveden u saglasnosti (ukoliko je u zahtevu naveden kao identifikacioni dokument lična karta, podnošenjem drugog identifikacionog dokumenta neće biti moguće izvršiti identifikaciju i zahtev neće biti realizovan)
  • originale dokumentacije koja nam je prethodno dostavljena na e-mail (dva primerka ugovora i saglasnost  za izdavanje, OP obrazac na uvid).

Po izvršenoj identifikaciji, lice za koje je podnet zahtev se upoznaje sa:

Podnosilac zahteva – fizičko lice:
Ukoliko je fizičko lice zainteresovano za uslugu izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis i saglasno sa uslovima izdavanja i korišćenja kvalifikovanog sertifikata definisanim u dokumentima Politika izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis (CP) i Praktičnim pravilima izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis (CPS), dolazi lično u prostorije ESS QCA kako bi bilo identifikovano.
Prilikom identifikacije, neophodno je da fizičko lice, podnosilac zahteva, donese na uvid važeći identifikacioni dokument – ličnu kartu za državljane Republike Srbije ili pasoš za strance. Po izvršenoj identifikaciji, podnosilac zahteva se upoznaje sa:

 

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis se izdaje samo za uspešno identifikovanog korisnika. U procesu izdavanja u sertifikacionom telu ESS QCA na prethodno pripremljen QSCD uređaj (smart karticu) upisuje se kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis.
Ukoliko se korisnik izjasni da će sačekati izdavanje kvalifikovanog sertifikata, korisniku se uz sertifikat na odabranom uređaju, uručuje i koverta sa PIN kodom koji se koristi za aktivaciju privatnog ključa kvalifikovanog sertifikata i PUK kodom koji se koristi za deblokadu PIN koda. U suprotnom, sertifikat će biti dostavljen kurirskom službom koja uručuje sertifikat korisniku tek posle potvrde identiteta korisnika, a redovnom poštom će biti dostavljena koverta sa PIN i PUK kodovima.
Korisnik prilikom preuzimanja prvo potpisuje korisnički ugovor, a zatim i potvrđuje preuzimanje potpisom dokumenta o preuzimanju.

Cene sertifikata za elektronski potpis zavise od tipa uređaja i trajanja sertifikata za koje se pretplatnik/korisnik odluči. Cene svih varijeteta mogu se videti u Cenovniku.

U sertifikacionom telu ESS QCA izdaju se kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis sa trajanjem od jedne do pet godina. U slučaju stranih državljana (kojima se kvalifikovani sertifikat izdaje na osnovu  pasoša), dužina trajanja sertifikata ograničena je dužinom trajanja pasoša (ako je dužina trajanja pasoša kraća od dužine trajanja sertifikata).

Za pravna lica omogućeno je plaćanje po predračunu kao i gotovinsko i plaćanje platnim karticama u samom registracionom telu. Tom prilikom se pravnim licima izdaje gotovinski račun.

Fizička lica plaćanje sertifikata mogu obaviti gotovinom ili platnim karticama prilikom podnošenja zahteva.

Bilo da korisnik sertifikat preuzima kod nas ili mu se sertifikat dostavlja na adresu, lično preuzimanje je obavezno i jedino moguće.

Kompletna dokumentacija koja se tiče uslova izdavanja i korišćenja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis može se pročitati na sajtu Sertifikacionog tela. Dokumentacija je podeljena na Opštu dokumentaciju (odnosi se na sve) i dokumentaciju za korisnika sertifikata za elektronski potpis koja se razlikuje za pravna i fizička lica.

Kako bi kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis nesmetano radio, potrebno je slediti smernice date u dokumentu Uputstvo za korišćenje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. Na strani preuzimanje nalaze se sve neophodne instalacije sertifikata i softvera.

Sertifikaciono telo ESS QCA po izdavanju kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis isti suspenduje. Suspendovanje nakon izdavanja sertifikata je mera zaštite od kompromitacije QSCD uređaja tokom transporta do korisnika.

Korisnik preko on-line servisa, na linku Aktivacija, aktivira sertifikat korišćenjem dva parametra:

• jednokratnog aktivacionog koda (JAK) koji je poslat direktno korisniku putem SMS poruke i
• jedinstvenog identifikatora korisnika (JIK) odštampanog na QSCD uređaju koji je uručen.

Postupak promene PIN-a može se izvršiti putem aplikacije QCA QSCD Manager prateći jednostavna uputstva na samoj aplikaciji. Potrebno je da uz sebe imate svoj QSCD uređaj sa kvalifikovanim sertifikatom – smart karticu (i odgovarajući čitač) ili token, kao i PIN kod koji ste dobili u PIN koverti. Objašnjenje ovog postupka možete naći u dokumentu Uputstvo za korišćenje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Korisnik može podneti zahtev za deblokadu uređaja sa kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis. Zahtev je neophodno podneti lično u RA telu. Prilikom podnošenja zahteva za deblokadu neophodno je priložiti i blokiran uređaj. Nakon identifikacije korisnika, vrši se deblokada uređaja a zatim se štampa PIN koverta koja se uručuje korisniku zajedno sa deblokiranim uređajem.

Za sertifikate izdate posle 05.04.2021.
Postupak deblokade PIN-a može se izvršiti samostalno od strane korisnika i to putem aplikacije QCA QSCD Manager prateći jednostavna uputstva na samoj aplikaciji ili objašnjenja iz dokumenta Uputstvo za korišćenje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. U slučaju unosa pogrešnog PUK-a u procesu deblokade PIN-a dva (2) puta, samostalna deblokada PIN-a više nije moguća. U tom slučaju, deblokada uređaja može se izvršiti samo od strane Sertifikacionog tela ESS QCA. Korišćenje drugih aplikativnih rešenja za promenu/deblokadu se ne preporučuje, pošto se kartica na taj način može trajno uništiti.

Korisnici mogu proverit trenutni status svog sertifikata na sledećem linku – Status.
Unošenjem jednog od dva moguća parametra – jedinstvenog identifikatora korisnika ili serijskog broja sertifikata i klikom na dugme Proveri status, pojaviće Vam se podaci o statusu sertifikata, datumima važenja sertifikata – važi od i važi do, kao i o datumu od kada je trenutni status sertifikata na snazi.

Ukoliko u toku roka trajanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis, dođe do promene podataka upisanih u sertifikatu, pretplatnik/korisnik podnosi registracionom telu ESS QCA zahtev za izmenu podataka.
Podaci za čiju izmenu se podnosi zahtev su ime ili prezime ili e-mail adresa.

Postupak izmene podataka koji su upisani u sertifikat je istovetan postupku izdavanja novog kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. Postojeći kvalifikovani sertifikat se opoziva nakon aktivacije novog. Trošak izdavanja novog kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis je na teret pretplatnika/korisnika.

Pretplatnik/korisnik je dužan da u formi zvaničnog dopisa obavesti sertifikaciono telo ESS QCA ukoliko su se desile promene u identifikacionim podacima.
Ukoliko pretplatnik/korisnik ne želi izdavanje novog sertifikata sa izmenjenim podacima, podnosi zahtev za opoziv.

Suspenzija
Pretplatnik/korisnik, po potrebi, može podneti zahtev za suspenziju kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.
U zahtevu je neophodno navesti razlog suspenzije i željeni broj dana suspenzije. Maksimalni broj dana suspenzije je 30. Nakon isteka suspenzije status kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis automatski prelazi u aktivan.
Opoziv
Pretplatnik/korisnik može podneti zahtev za opoziv kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. Razlog opoziva može biti povlačenje saglasnosti, gubitak QSCD uređaja ili nešto drugo. Opoziv kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis je permanentna akcija i nemoguće je opozvanom kvalifikovanom sertifikatu za elektronski potpis promeniti status u aktivan.
U zahtevu je neophodno navesti razlog opoziva.

Rezultati obrade zahteva za suspenziju/opoziv vidljivi su publikovanjem CRL. CRL se publikuje svakog dana u 8:00 ujutro.      

Reizdavanje kvalifikovanog sertifikata se može uraditi ako je postojeći kvalifikovani sertifikat validan i u periodu od 30 dana do isteka aktivnog sertifikata. 

U slučaju reizdavanja sertifikata za  fizčko lice pripadnika entiteta pravnog lica, potrebno je sertifikacionom telu ESS QCA na e-mail adresu info_qca@e-smartsys.com dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Saglasnost za izdavanje popunjenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika i ovlašćenog lica,
  • OP obrazac u slučaju da je došlo do promene zakonskog zastupnika.

Na osnovu dostavljene saglasnosti formira se predračun i dostavlja pravnom licu, pretplatniku, putem e-mail adrese. Nakon evidencije uplate pretplatnika, korisniku će biti poslat mail sa upitom vezano za predlog termina dolaska. Dalji postupak je identičan postupku izdavanja sertifikata za elektronski potpis.

U slučaju reizdavanja sertifikata za elektronski potpis za samostalno fizičko lice potrebno je poslati upit na e-mail adresu info_qca@e-smartsys.com sa predlogom termina dolaska radi dobijanja novog sertifikata.

Neophodno je da fizičko lice, podnosilac zahteva, donese na uvid važeći identifikacioni dokument: ličnu kartu za državljanine Republike Srbije ili pasoš za strance.

POGLEDAJTE

Cenovnik za elektronski potpis