Registracija novog pretplatnika

Sva pravna lica koja nisu registrovani pretplatnici ESS QCA, moraju prvo proći proces registracije kako bi mogla da podnose zahteve za izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis za svoje zaposlene (fizička lica pripadnike pravnih lica). Registracija novog pretplatnika u okviru ESS QCA se izvodi u četri koraka:

  1. Unos zateva za registraciju
  2. Obrada zahteva u okviru RA tela i slanje OTL link-a za preuzimnje ugovora
  3. Preuzimanje ugovora od strane pretplatnika i prilaganje potpisane verzije ugovora
  4. Verifikacija potpisanog ugovora u okviru RA tela – završetak procesa registracije pretplatnika

Ispod možete započeti proces unosom podataka o pravnom licu i prilaganjem OP obrasca. Po podnošenju zahteva za registraciju na e-mail adresu pravnog lica biće poslate dalje instrukcije i obaveštenja o toku procesa.

*Razmena ugovora vrši se preko OTL linka koji će biti poslat putem e-mail-a u daljem toku procesa i u okviru koga će pretplatnik moći da preuzme ugovor i priloži (uplodu-uje) potpisanu verziju istog.